[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ
     1. ด้านเศรษฐกิจ - กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
     2. ด้านการเมือง - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
     3. ด้านสังคม - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
     4. ด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     5. ด้านศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


เข้าชม : 1589
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์ราชการนาสาร  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7537-8507 
โทรสาร  
0-7537-8511  nakhonnfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   webmaster   Version 2.05HD  Update by   ญาณิศชา ภควัตเกศกุล