[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ผู้บริหาร

 

นางเกษร  ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช


นางบุบษา ณะแก้ว
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายศุภชัย สกุลแก้ว
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนางสาวอภิรมย์ มนัส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขนอม
 นายจินตนา สังข์แก้ว
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุฬาภรณ์
 นางกอบกุล กลับอำไพ
รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฉวาง
 นายสุข คงเกิด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรตินายสุรพล สงณรงค์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชะอวดนางกอบกุล กลับอำไพ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอช้างกลางนายพงศกฏ พงศ์เพ็ชร์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียรใหญ่นายวิโรจน์ กานุรักษ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถ้ำพรรณรานางกัลยา สุทิน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าศาลานางสุพิศ เจริญรูป
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งสงนายสุนทร รอดทองอยู่
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งใหญ่ว่าที่ ร.ต. หญิงธัญลักษมณ์ นิกพงศ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนบพิตำนางสุจินต์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาบอนนายจำเนียร นาคงาม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางขันนายสุรศักดิ์ อนันต์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพนังนางสาวพักตรา อินทรโม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมคีรีนางแสนสุข อำนวยการ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระพรหมนายวันชัย จันทร์จำปา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิปูนนายสมภาส จันทร์อุดม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์นางสุจินต์ ศรีวิสุทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานสกานางชุติมา กล่ำกลาย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิชลนางสาวณัฐชยาน์ นุ่นทอง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวไทร
 
 

 
 
 


เข้าชม : 8948
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์ราชการนาสาร  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7537-8507 
โทรสาร  
0-7537-8511  nakhonnfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   webmaster   Version 2.05HD  Update by   ญาณิศชา ภควัตเกศกุล