[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
บุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช


นางเกษร ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

นางบุษบา ณะแก้ว
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
    
นายวณิชชากร พงศ์ทัศนา
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

 

นางสาวภัควดี  ศรีศักดา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
การพัฒนา
 

นายจิรายุ  เวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ
 
 
 

นางวรรณเพ็ญ สังข์ช่วยนา
พนักงานพิมพ์ ส3

นางสาวศิวพร ภู่เกาะ
พนักงานพิมพ์ ส3
 
   
 

นางสาวอนงค์ หนูด้วง
นักวิชาการศึกษา
 

นายเสกสรรค์ แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 

นายกิตติธัช  จันทวี
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวญาณิศชา ภควัตเกศกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นางอวยพร คำแป้น
นักจัดการงานทั่วไป
 

นางสิรินภา ชัยรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
 

นางอรัญญา ช่วยขุน
นักจัดการงานทั่วไป
 

นายพงศ์กฤษณ์ ช่วยทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายวีระพงศ์ ล่องลอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนงนภัส กุมแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางดารารัตน์ เพ็ชรทวี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวอรอนงค์ คำแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวนฤมล คำจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวชลลดา มาลยาภรณ์
นักวิชาการพัสดุ
 

นายปิติภัทร ปานนะพงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายณรงค์รัตน์ ส้มหวาน
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายวิชัย ชูช่วง
พนักงานบริการ บ2

นายสมพงศ์ พรัมรัตนพงศ์
พนักงานบริการ บ2
 


เข้าชม : 5157
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์ราชการนาสาร  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7537-8507 
โทรสาร  
0-7537-8511  nakhonnfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   webmaster   Version 2.05HD  Update by   ญาณิศชา ภควัตเกศกุล